close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • URZĘDY POLSKIEJ ADMINISTRACJI

 • KANCELARIA PREZYDENTA RP
  Cancillería del Presidente de la República de Polonia
  ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
  tel.: +48 226 952 900
  http://www.prezydent.pl

  KANCELARIA SEJMU
  Cancillería del Parlamento
  ul. Wiejska 4/6, 00-902 Warszawa
  tel.: +48 226 942 500
  http://www.sejm.gov.pl

  KANCELARIA SENATU
  Cancillería del Senado
  ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa
  tel.: +48 226 942 500
  http://www.senat.gov.pl

  KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW
  Cancillería del Primer Ministro
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-567 Warszawa
  tel.: +48 226 946 000
  http://www.kprm.gov.pl

  KOMITET BADAN NAUKOWYCH
  Comité de Investigaciones Científicas
  ul. Wspolna 1/3, 00-529 Warszawa
  tel.: +48 226 284 071; fax: +48 226 280 922
  http://www.kbn.gov.pl

  KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

  Oficina Central de Policía

  l. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa
  telefon: +48 22 621-02-51

  http://www.policja.pl/

  GŁÓWNY URZAD CEL
  Oficina Central de Aduanas
  ul. Swietokrzyska 12, 00-916 Warszawa
  tel.: +48 226 945 555
  http://www.guc.gov.pl

  GŁÓWNY URZAD MIAR
  Oficina Central de Medidas
  ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
  tel.: +48 226 200 241; fax: +48 226 208 378
  http://www.gum.gov.pl

  URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
  Oficina de Control Técnico
  ul. Szczesliwicka 34, 02-353 Warszawa
  tel.: +48 228 223 061
  http://www.udt.gov.pl

  URZAD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Registro Polaco de Patentes
  Al. Niepodleglosci 188/192, 00-950 Warszawa
  tel.: +48 228 258 001
  http://www.uprp.pl

  PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY - INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY
  Departamento Estatal de Higiene - Instituto de Investigaciones Científicas
  ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
  tel.: +48 228 494 051; fax: +48 228 493 513
  http://www.pzh.gov.pl

  POLSKA AKADEMIA NAUK
  Academia Polaca de Ciencias
  Palac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa
  tel.: +48 226 566 000
  http://www.pan.pl

  POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
  Comité Polaco de Estandarizacion
  ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
  tel.: +48 226 200 241; fax: +48 226 200 241
  http://www.pkn.pl

  POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI
  Oficina Central de Investigaciones y Certificaciones
  ul. Klobucka 23 A, 02-699 Warszawa
  tel.: +48 228 579 916; fax: +48 226 471 222
  http://www.pcbc.gov.pl

  GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY
  Oficina Central de Estadística
  Al. Niepodleglosci 208, 00-925 Warszawa
  tel.: +48 226 083 000
  http://www.stat.gov.pl

  URZAD DO SPRAW KOMBATANTOW I OSOB REPRESJONOWANYCH
  Oficina para los Asuntos de los Veteranos de Guerra y Personas Reprimidas
  ul. Wspolna 2/4, 00-926 Warszawa
  tel.: +48 226 618 111
  http://www.kprm.gov.pl/UDSKIOR/

  URZAD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  Oficina de Cultura Física y Deporte
  ul. Swietokrzyska 12, 00-916 Warszawa
  tel.: +48 228 265 864
  http://www.ukfis.pl

  URZAD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST
  Oficina Central de Vivienda y de Desarrollo Urbano
  ul. Wspolna 2/4, 00-926 Warszawa
  tel.: +48 226 618 111; fax: +48 226 285 887
  http://www.umirm.gov.pl

  URZAD NADZORU NAD FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI
  Oficina de Control de Fondos de Pensiones
  ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa
  tel.: +48 225 289 801
  http://www.unfe.gov.pl

  URZAD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTOW
  Oficina de Defensa de la Competencia y Proteccion
  de los Derechos de los Consumidores

  Pl. Powstancow Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  tel.: +48 228 269 041; fax: +48 228 265 076
  http://www.uokik.gov.pl

  URZAD ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
  Oficina de Contrataciones Públicas
  Al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
  tel.: +48 224 587 777; fax: +48 224 587 700
  http://www.uzp.gov.pl

  WYZSZY URZAD GORNICZY
  Oficina Central de la Minería

  • ul. Poniatowskiego 31, 40-956 Katowice
  • ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

  tel.: +48 322 511 471, +48 226 225 683; fax: +48 226 288 938
  http://www.wug.gov.pl

  GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
  Bolsa de Valores de Varsovia
  ul. Ksiazeca 4, 00-498 Warszawa
  tel. (022) 6283232; fax 6281754
  http://www.gpw.com.pl

  KOMISJA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH I GIELD
  Comision de Valores
  Pl. Powstancow Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  tel. (022) 8261031, 8262031, 8274794; fax 8260810
  http://www.kpwig.gov.pl

  KOMENDA GLOWNA POLICJI
  Jefatura Central de la Policía
  ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa
  tel. (022) 6210251; fax 8488494
  http://www.kgp.gov.pl

  KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
  Consejo Nacional de Radiofonía y Television
  Skwer Ks. Kard. St. Wyszynskiego 9, 01-015 Warszawa
  tel. (022) 6359925; fax 8383501
  http://www.krrit.gov.pl

  NAJWYZSZA IZBA KONTROLI
  Cámara Suprema de Control
  ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa
  tel. (022) 8253271
  http://www.nik.gov.pl

  NARODOWY BANK POLSKI
  Banco Nacional de Polonia
  ul. Swietokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
  tel. (022) 6531000; fax 8263808, 8269331
  http://www.nbp.pl

  RZADOWE CENTRUM STUDIOW STRATEGICZNYCH
  Centro Gubernamental de Estudios Estratégicos
  ul. Wspolna 2/4, 00-926 Warszawa
  tel. (022) 6618111; fax 6212550

  SAD NAJWYZSZY
  Corte Suprema
  ul. Ogrodowa 6, 00-951 Warszawa
  tel. (022) 6200371
  http://www.sn.pl

  TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY
  Tribunal Constitucional
  Al. Szucha 12 A, 00-918 Warszawa
  tel. (022) 6216503, 6287274
  http://www.trybunal.gov.pl

  AGENCJA PRYWATYZACJI
  Agencia de Privatizacion
  ul. Wspolna 2, 00-926 Warszawa
  tel. (022) 6958991; fax 6618845
  http://www.mst.gov.pl/agencja

  AGENCJA RYNKU ROLNEGO
  Agencia del Mercado Agrario
  ul. Wspolna 30, 00-930 Warszawa
  tel. (022) 6287953; fax 6289353
  http://www.arr.gov.pl

  AGENCJA TECHNIKI I TECHNOLOGII
  Agencia de las Tecnologías y la Técnica
  ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
  tel. (022) 6294151; fax 6283611
  http://www.att.gov.pl

  AGENCJA WLASNOSCI ROLNEJ SKARBU PANSTWA
  Agencia de la Propiedad Agraria del Tesoro del Estado
  ul. Dolanskiego 2, 00-215 Warszawa
  tel. (022) 6352286, 6358009; fax 6350060
  http://www.awrsp.gov.pl

  PANSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
  Agencia Estatal de Atomística
  ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa
  tel. (022) 6959000
  http://www.paa.gov.pl

  PANSTWOWA AGENCJA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
  Agencia Polaca de Inversiones Extranjeras
  Al. Roz 2, 00-559 Warszawa
  tel. (022) 6218904; fax 6218427
  http://www.paiz.gov.pl

  POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI
  Agencia Polaca de Desarrollo Empresarial
  Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa
  tel. (022) 6997044, 6997045
  http://www.parp.gov.pl

  POLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
  Agencia Polaca de Desarrollo Regional
  ul. Zurawia 4 A, 00-503 Warszawa
  tel. (022) 6934686, 6934685; fax 6934687

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: