close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZY I POBYT W POLSCE

 • SPRAWY WIZOWE

   

  INFORMACJE OGÓLNE

  Wobec obywateli Ekwadoru i Boliwii istnieje obowiązek wizowy przy podróżach do Polski. Obywatele Peru aplikują tylko o wizy krajowe powyżej 90 dni. O wizę ubiegać się należy w Ambasadzie RP w Limie.

   

  Warunki wjazdu dla obywateli państw trzecich objętych obowiązkiem wizowym

   Obywatele państw trzecich, będą mogli wjechać na terytorium Polski, jeżeli posiadają jeden z wymienionych dokumentów:

  • krótkoterminową wizę jednolitą Schengen (C),
  • długoterminową polską wizę krajową (D),
  • zezwolenie na pobyt w Polsce,
  • zezwolenie na pobyt wydane przez inne państwo Schengen.

   Dokumenty ważne tylko do celów tranzytu:

  • jednolita wiza lotniskowa Schengen (A) - tylko na lotnisku,
  • wiza (D) wydana przez inny kraj strefy Schengen.

    

    

   WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA SCHENGEN)

   Informacje podstawowe:

   Państwa Schengen wydają następujące rodzaje wiz jednolitych, które uprawniają posiadacza do wjazdu oraz pobytu na terytorium Schengen:

  • wiza lotniskowa (A) - ważna tylko dla podróżujących samolotem, nie umożliwia posiadaczowi opuszczenia strefy tranzytowej lotniska,  
  • wiza krótkoterminowa (C) - umożliwia pobyt na terytorium Schengen maksymalnie do 90 dni, w ciągu 6 miesięcy od momentu pierwszego wjazdu.

   Oprócz wiz jednolitych, kraje Schengen wydają długoterminowe wizy narodowe (D) oraz zezwolenia na pobyt, które są ważne tylko na terytorium kraju wydającego.  Posiadacze zezwoleń na pobyt wydanych przez jedno z państw Schengen, mogą podróżować po strefie Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni.

    

   Wymagane dokumenty:

  1. wniosek wizowy ze zdjęciem (link do e-konsulatu w celu elektronicznego wypełnienia wniosku). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego, w przypadku np. j. rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

   Złożenie wniosku wizowego w każdym polskim urzędzie konsularnym, musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego, zarówno o wizę Schengen, jak i krajową.

   Dostęp do rejestracji internetowej znajduje się pod adresem: https://www.e-konsulat.gov.pl/

   Wydrukowany wniosek (wszystkie 4 strony) powinien zostać dołączony do wymaganej dokumentacji, zgodnie z wymogami zamieszczonymi poniżej.

   

  1. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, odpowiadające normom określonym w dokumencie 9303 wydanym przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego - ( zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. c, Wspólnotowego Kodeksu Wizowego).
   1. format 3,5 cm x 4,5 cm,
   2. zdjęcie musi być kolorowe, czyste, ostre i kontrastowe,
   3. wydrukowane na papierze wysokiej jakości,
   4. nie starsze niż sprzed 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej,
   5. wykonane na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
   6. przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
   7. twarz nie może być przesłonięta włosami.

   

  W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać także poniższe kryteria:

  1. szkła nie przyciemniane,
  2. ramka nie może zasłaniać żadnej części oka,
  3. nie mogą pojawiać się refleksy świetlne. 

   

  W przypadku osób noszących nakrycia głowy z przyczyn religijnych, zdjęcie powinno spełniać dodatkowe kryteria:

  1. broda, czoło i obydwa policzki muszą być wyraźnie widoczne,
  2. na twarzy nie mogą występować cienie spowodowane nakryciem głowy.

    

   

  1. dokument podróży (zgodnie z wymogiem art. 12, Wspólnotowego Kodeksu Wizowego).
  2. informacja o pobieraniu danych biometrycznych (zgodnie z art. 13 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego) wraz ze wskazaniem kogo dotyczy i przewidziane zwolnienia z obowiązku składania danych biometrycznych.
  3. podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres), ponadto informujemy, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa może być wystawiona przez miejscową lub polską firmę ubezpieczeniową (w przypadku wypracowania w ramach LWS listy firm ubezpieczeniowych, należy wskazać link do listy akredytowanych firm).
  4. Środki finansowe wymagane od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra SW z dnia 23 lutego 2015r., w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca.

   Uwaga: W momencie wjazdu na terytorium Polski, należy liczyć się z kosztami rzędu co najmniej 50 USD na osobę na dzień pobytu (dzieci poniżej 16 lat - 25 USD dziennie). Kwota ta może się nieco wahać, w zależności od celu podróży.

    

  5. Kopia paszportu wewnętrznego (ID).
  6. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.
  7. Dokumenty uzupełniające:

   Wszystkie podania o wizę powinny być uzupełnione o dokumenty świadczące o celu podróży.

    

  1. W przypadku wyjazdu turystycznego: prosimy dołączyć pismo od operatora turystycznego lub agencji turystycznej z planem podróży (agencja IATA)

   

  1. W przypadku wyjazdu w celu odwiedzin: Jeżeli osoba aplikująca o wizę jedzie odwiedzić znajomego lub krewnego, powinna przedstawić w konsulacie zaproszenie ZAREJESTROWANE W POLSCE PRZEZ WOJEWODĘ WŁAŚCIWEGO DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA OSOBY ZAPRASZAJĄCEJ. Osoba starająca się o wizę musi przedstawić list adresowany do konsula wskazujący na pokrewieństwo lub rodzaj znajomości, jaki ją łączy z osobą zapraszającą.

   

  1. W przypadku podróży biznesowej: prosimy dołączyć zaproszenie od firmy, którą aplikujący o wizę planuje odwiedzić w Polsce, zawierające pełne dane firmy, adres, dane osób przyjmujących i odpowiedzialnych za pobyt podróżującego w Polsce, wraz z datami jego pobytu w Polsce.

   

  1. W przypadku wyjazdu na studia i praktyki studenckie należy przedstawić dokumenty potwierdzające odbywanie/zakończenie studiów w kraju zamieszkania jak również dokumenty z uczelni w Polsce, która przyjmuje studenta. Studenci powinni przedłożyć dokumenty o stanie majątkowym rodziców i fotokopie ich dokumentów tożsamości.

   

  Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

  Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca. W ten sposób aplikujący zostaje poinformowany o tym, że złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie gwarantuje automatycznego wydania wizy.

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

  INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

  Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczani się na terytorium państw członkowskich.

  Członek rodziny uprawniony jest do otrzymania wizy bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe i na podstawie procedury przyspieszonej. Członek rodziny ubiega się o wizę na podstawie dowodu potwierdzającego więzy rodzinne z obywatelem UE i dowodu na to, że obywatel wykonuje lub będzie wykonywał prawa przysługujące na mocy traktatów do swobodnego przemieszczania się w państwie członkowskim przeznaczenia.

  W razie odmowy wydania wizy, odmowa taka następuje w trybie decyzji administracyjnej, a odwołanie przysługuje do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

  W sytuacji kiedy wniosek jest dopuszczalny opłata wizowa nie podlega zwrotowi oraz, że aplikujący otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  - Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż trzy miesiące przed rozpoczęciem planowanej wizyty. Posiadacze wizy wielokrotnego wjazdu mogą złożyć wniosek przed datą, z którą wygasa wiza ważna przez okres przynajmniej sześciu miesięcy.

  - Decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, który jest dopuszczalny.

  W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego.

  Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

  - w przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się osobie na standardowym formularzu, zgodnie z załącznikiem VI Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

  - od decyzji odmowy wydania wizy przysługuje procedura odwoławcza. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z opłatą należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie/cofnięciu/unieważnieniu wizy).

  - organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych znajdujących się w systemie informacji wizowej (VIS) jest Centralny Organ Techniczny KSI, Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

  - skargi dotyczące ochrony danych osobowych są rozpatrywane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  - załącznik nr IV do Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA KRAJOWA)

  Informacje podstawowe:

  Wiza krajowa,  oznaczona symbolem „D” – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio do celu pobytu podanego przez cudzoziemca (jeśli cel podany przez cudzoziemca wskazuje, że będzie przebywał w Polsce krócej niż rok, okres pobytu do którego będzie uprawniony cudzoziemiec na podstawie wizy będzie krótszy). 

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek wizowy ze zdjęciem (link do e-konsulatu w celu elektronicznego wypełnienia wniosku). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego, w przypadku np. j. rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
  2. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra SW z dnia 5 maja 2014r., §. 4.1, ust. 2).
  3. dokument podróży (Ustawa o cudzoziemcach art. 77 ust. 5) oraz art. 12 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego).
  4. podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z (Ustawa o cudzoziemcach art. 25 ust 1, pp.2a i ust 2).
  5. Środki finansowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra SW z dnia 23 lutego 2015r., w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.
  6. Kopia paszportu wewnętrznego (ID).
  7. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego – należy podać wysokość oraz walutę w jakiej jest pobierana opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego od obywateli państwa urzędowania
  8. Dokumenty uzupełniające, w zależności od celu planowanego pobytu: zezwolenie na pracę, zaświadczenie o przyjęciu na studia, itp.

   Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

    

   Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

   Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

    

   OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

   Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   W sytuacji kiedy wniosek jest dopuszczalny opłata wizowa nie podlega zwrotowi oraz, że aplikujący otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

    

   DODATKOWE INFORMACJE

   - Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż trzy miesiące przed rozpoczęciem planowanej wizyty. Posiadacze wizy wielokrotnego wjazdu mogą złożyć wniosek przed datą, z którą wygasa wiza ważna przez okres przynajmniej sześciu miesięcy.

   - Decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, który jest dopuszczalny.

   - w przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się osobie na standardowym formularzu, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra SW z dnia 5 maja 2014r., § 1 ust 6.

   -  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej. Konsul rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni.

    

   UWAGA

   Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1889/2005 obowiązującym od dnia 15 czerwca 2007 r. wszyscy podróżni wjeżdżający na teren Unii Europejskiej lub z niego wyjeżdżający, którzy mają przy sobie kwotę 10 000 EUR lub wyższą w gotówce, są zobowiązani do zgłoszenia przewożonej kwoty właściwemu urzędowi celnemu. Inicjatywa ta ma pomóc w działaniach podejmowanych na szczeblu UE w celu zwalczania przestępczości oraz zwiększenia bezpieczeństwa poprzez walkę z praniem pieniędzy, terroryzmem i przestępczością.

   Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?

   Każda osoba wjeżdżająca na teren Unii Europejskiej lub z niego wyjeżdżająca, która w chwili przekroczenia granicy w punkcie kontroli zewnętrznej ma przy sobie:

   kwotę 10 000 EUR lub wyższą w gotówce

   lub jej ekwiwalent w innych walutach lub w łatwo zbywalnych aktywach (np. akcje, obligacje, czeki podróżne...).

    

   Gdzie należy złożyć deklarację?

   Deklarację należy wypełnić, a następnie złożyć w odpowiednim urzędzie celnym (lub innym właściwym organie) w punkcie kontroli granicznej na przejściu, przez które podróżujący wjeżdża na teren Unii lub z niego wyjeżdża.

    

   Dlaczego należy złożyć deklarację?

   aby zapobiegać działaniom niezgodnym z prawem, takim jak pranie pieniędzy oraz finansowanie działalności terrorystycznej poprzez uniemożliwienie przewozu nielegalnych funduszy;

   aby dostosować się do prawa Unii Europejskiej oraz

   aby uniknąć sankcji za nieprzestrzeganie wymogów unijnych.

    

   W przypadku niezłożenia stosownej deklaracji lub złożenia fałszywej deklaracji środki pieniężne mogą zostać zatrzymane lub zajęte, a ich posiadacz może zostać poddany sankcjom.

   Należy pamiętać, że w niektórych państwach członkowskich obowiązują oddzielne przepisy dotyczące kontroli i deklarowania przepływów gotówkowych na terenie Wspólnoty. Przepisy te obowiązują jednocześnie z przepisami prawa UE.

     

   Informacja dla posiadaczy wizy:

   Władze migracyjne muszą  sprawdzić czy dana osoba spełnia warunki do wjazdu na terytorium Schengen. W związku z tym Ambasada zaleca zabranie ze sobą kopii dokumentów pozwalających na otrzymanie wizy (np. zaproszenie, potwierdzony powrót do kraju zamieszkania). To ułatwi kontrolę i pozwoli uniknąć oczekiwania na granicy. Jest to powszechnie stosowana praktyka.

   W przypadku, gdy dana osoba nie może udokumentować zasadności wjazdu na terytorium Schengen, władze migracyjne mogą odmówić wstępu na to terytorium pomimo posiadania ważnej wizy. W takiej sytuacji efektem jest powrót do kraju zamieszkania bez możliwości złożenia zażalenia.

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: