close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE

 •  

  Opłaty za czynności konsularne należy wnosić na konto dolarowe (USD) Ambasady RP w Limie:

   

  nazwa odbiorcy: AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LIMIE

  (Embajada de la Republica de Polonia en Lima)

  nazwa banku: BANCO SCOTIABANK PERU S.A.A.
  nr konta: 053-8116703

  Kod Swift: BSUDPEPL

  Adres: Av. Dionisio Derteano 102 – San Isidro, Lima 27 – Peru

  Tel.: (51 1) 2116000

   

  Wnioskodawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów bankowych związanych z dokonaniem przelewu z miejscowości poza Limą lub za granicą.  

   

  Obywatele zamieszkali w Boliwii i Ekwadorze mogą uiścić opłaty za usługi konsularne za pośrednictwem Western Union. Prosimy kontaktować się z odpowiednym dla danego kraju konsulatem honorowym w celu uzyskania szczegółowej informacji lub przesłania maila do Ambasady RP w Limie: lima.amb.wk@msz.gov.pl

   

  TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

   

  Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 w sprawie opłat konsularnych.

   

   

   

  Poz.

  Rodzaj czynności

  Opłata konsularna
  w walucie USD

   

  • I. Czynności paszportowe

  1.

  Paszport 10-letni dla obywateli między 26. a 70. rokiem życia

  Osoby powyżej 70. roku życia są zwolnione z opłaty.

  120.00

  2.

   

  Paszport 10-letni dla studentów między 13. a 25. rokiem życia (po przedstawieniu odpowiednich dokumentów ze szkoły jeśli mają więcej niż 13. lat lub z uniwersytetu, jeśli mają więcej niż 18 lat)

  60.00

   

  3.

  Paszport 5-letni dla małoletnich do 13. roku życia.

  39.00

  4.

   

  Paszport tymczasowy wydany osobie mającej powyżej 18 lat w innym celu niż na oczekiwanie na paszport 10-letni.

  Osoby powyżej 70. roku życia są zwolnione z opłaty.

  44.00

   

  5.

  Paszport tymczasowy wydany w innym celu niż na oczekiwanie na paszport 5-letni lub 10-letni małoletniemu do 18 roku życia.

  33.00

  6.

  Paszport tymczasowy na czas oczekiwania paszportu 5-letniego lub 10- letniego. Osoby powyżej 70. roku życia są zwolnione z opłaty.

  17.00

  7.

  Paszport 10-letni  oraz paszport tymczasowy (na czas oczekiwania)

  Osoby powyżej 70. roku życia są zwolnione z opłaty.

  137.00

  8.

  Paszport 10-letni i paszport tymczasowy (na czas oczekiwania) dla emerytów i studentów do 26. roku życia.

  77.00

  9.

  Paszport 5-letni i paszport tymczasowy (na czas oczekiwania) dla małoletnich do 13. roku życia.

  56.00

  10.

   

   

  Wydanie nowego paszportu 10- letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub uszkodzony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

  Osoby powyżej 70. roku życia są zwolnione z opłaty.

  360.00

   

   

  11.

   

   

   

   

  12.

   

   

  13.

   

   

  Wydanie nowego paszportu 10-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub uszkodzony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza dla emerytów i studentów do 26. roku życia (po przedstawieniu odpowiednich dokumentów) oraz wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania.

  Wydanie nowego paszportu 5-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub uszkodzony z przyczyn zawinionych przez opiekuna.

  Wydanie nowego paszportu 5-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub uszkodzony z przyczyn zawinionych przez opiekuna oraz wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania.

  377.00

   

   

   

   

  229.00

   

   

  246.00

  14.

  Paszport 2-letni wydany na podstawie decyzji Ministra SW

  120.00

  15.

  Wydanie ETD

    33.00

   

  • II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

  16.

  Przyjęcie oświadczenia w sprawie związanej z nabyciem lub utratą obywatelstwa polskiego.

  33.00

  17.

  Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem.

  392.00

  18.

  Wniosek o zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem.

  392.00

  19.

  Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego przez wojewodę.

  88.00

  20.

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

  44.00

   

  • III. Czynności wizowe

  21.

  Wniosek o wydanie wizy tranzytowej, lotniskowej, Schengen i krajowej   (jednokrotnej, dwukrotnej, wielokrotnej)

  66.00

  22.

   

  Wniosek o wydanie wizy tranzytowej, lotniskowej, Schengen i krajowej (jednokrotnej, dwukrotnej, wielokrotnej) dla małoletnich od 12 roku życia i studentów między 18. a 25. rokiem życia. Uwaga: Studenci muszą przedstawić odpowiednie dokumenty.

  50.00

   

  23.

  Wniosek o wydanie wizy tranzytowej, lotniskowej, Schengen i krajowej dla dzieci między 6. a 12. rokiem życia

  39.00

  24.

  Wniosek o wydanie wizy Schengen i krajowej dla dzieci do 6. roku życia

  bezpłatnie

  25.

   

  Wniosek o wydanie wizy tranzytowej, lotniskowej, Schengen i krajowej – obywatele Rosji i Ukrainy zamieszkałych na stałe w Peru, Ekwadoru i Boliwii

  39.00

   

  26.

   

  27.

  Wniosek o wydanie wizy Schengen i krajowej dla małżonka / małżonki obywatela / obywatelki Polski (z potwierdzającymi tu odpowiednimi dokumentami).

  Ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego o wizę Schengen lub krajową

  bezpłatnie

   

  66.00

   

  • IV. Zaświadczenia i zezwolenia

  28.

  Wydanie zezwolenia na przywóz broni na terytorium RP lub przewóz broni w tranzycie.

  66.00

  29.

  Wydanie zezwolenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski.

  55.00

  30.

  Wydanie innego zaświadczenia lub zezwolenia.

  33.00

   

  • VI. Legalizacje, uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne

  31.

  Legalizacja dokumentu.

  33.00

  32.

   

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów o treściach niepowtarzalnych - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

  98.00

   

  33.

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia.

  33.00

  34.

   

  Sporządzenie  i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych - za każdy dokument.

  33.00

   

  35.

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu.

  66.00

  36.

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu.

  33.00

  37.

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego (w lokalu Ambasady w obecności Konsula)

  33.00

  38.

  Poświadczenie daty okazania dokumentu, w tym faktury, rachunku, lub świadectwa pochodzenia

  33.00

  39.

  Sporządzenie aktu notarialnego.

  218.00

  40.

  Wykonanie innej czynności notarialnej - za każdą czynność.

  33.00

   

  • VI. Czynności z zakresu stanu cywilnego

  41.

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z  przekazaniem  do USC w kraju i doręczenie decyzji

  55.00

  42.

   

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dot. zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do USC w kraju

  55.00

   

  43.

   

  Przygotowanie dokumentacji dot. zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do USC w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa

  (obaj małżonkowie muszą mieć obywatelstwo polskie).

  545.00

   

  44.

   

   

   

  Przygotowanie dokumentacji dot. wpisania zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (Peru, Boliwia i Ekwador) do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu stanu cywilnego.

  Uwaga: Dokumenty zagraniczne muszą zostać potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju pochodzenia.

  55.00

   

   

   

  45.

  Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

  55.00

  46.

   

   

  Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  55.00

   

   

   47.

   

  Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego.

   55.00

   

  48.

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego.

  33.00

   

   

  • VII. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej

  49.

  Wystawienie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze).

  262.00

  50.

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

  327.00

  51.

   

  Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

  218.00

   

  52.

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej.

  44.00

   

  • VIII. Inne czynności

  53.

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

  33.00

  54.

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na wniosek osoby przebywającej za granicą.

  33.00

  55.

  Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową.

  22.00

  56.

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej.

  55.00

  57.

  Wykonanie , na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu.

  98.00

   

  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;

  2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;

  3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;

  4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

  Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

  1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

  2. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

  3. kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);

  4. dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, uczniom i studentom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.

   

  Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport w związku:

  1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;

  2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;

  3. z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat – jedną piątą.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);

  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);

  • Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

   

   

  Ważne:

  • Do opłaty konsularnej należy dołączyć opłatę za usługę wysłania przedłożonych dokumentów do Boliwii lub do Ekwadoru. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: lima.amb.wk@msz.gov.pl
  • Jeśli usługa konsularna, którą jest Pan / Pani zainteresowany / zainteresowana nie została określona w powyższej tabeli opłat konsularnych, prosimy o kontakt mailowy z Konsulatem na adres: lima.amb.wk@msz.gov.pl

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: